top of page
  • Instagram
  • tw-01
  • Linkedin

​ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği şirketimizce yayınlanmıştır.

Sustainable Works Station Yön. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması Sustainable Works Station için önemli bir konudur. 

Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. SWS’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SWS bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; SWS’ye başvurarak kendinizle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, işe başvuru sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ettiğiniz esas alınmaktadır. SWS, işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin www.swstation.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. KVKK ile ilgili tüm taleplerinizi assistance@swstation.com mail adresimize iletebilirsiniz.

bottom of page